Journal

Article
การวิเคราะห์ลูกผสมยูคาลิปตัสโดยใช้ลักษณะภายนอกและการเจริญเติบโต
Journal
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
Volume
24
Issue
-
Year
มกราคม 2007
Page
1-12
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302471 ชื่อวิชา Forest Genetics,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009