Journal

Article
การใช้คุณสมบัติการสะท้อนแสงของใบในการประเมินสุขภาพของผักกาดหอมเรดโอ๊คที่ปลูกภายใต้สภาพความเข้มแสงต่ำ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว (ISSN: 08571600)
Volume
36
Issue
1
Year
มิถุนายน 2020
Page
33-46
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-