Journal

Article
การวัดประสิทธิภาพการปลูกปาล์มน้ำมันในประเทศไทย:กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่
Journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26511541)
Volume
40
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2020
Page
55-82
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-