Journal

การตอบสนองของไม้ประดับ 4 ชนิดต่อการให้แพกโคลบิวทราซอลในสภาวะขาดน้ำ
Thai Journal of Science and Technology (ISSN: 22867333)
9
4
447-454
กรกฎาคม - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-