Journal

ผลของซีลีไนต์และซีลีเนตต่อการเจริญเติบโต ปริมาณรงควัตถุและสารพฤกษเคมีของกวางตุ้งฮ่องเต้ในระบบไฮโดรโปนิกส์
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
48
พิเศษ1
37-42
มกราคม 2020
ชาติ
-
-
-
-