Journal

Article
การศึกษาช่องทางการให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Journal
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ISSN: 2350983X)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
99-115
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-