Journal

การเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วารสารสมาคมนักวิจัย (ISSN: 08592330)
25
1
109-127
มกราคม - เมษายน 2020
ชาติ
-
-
-
-