Journal

Article
การยอมรับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
Volume
49
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2018
Page
241-250
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-