Journal

Article
Misallocation and manufacturing TFP in Thailand after the 1997 Asian financial crisis
Journal
International Journal of Trade and Global Markets (ISSN: 17427541)
Volume
13
Issue
1
Year
มกราคม 2020
Page
118-125
Class
นานาชาติ
DOI
10.1504/IJTGM.2020.104910
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและผลิตภาพในการผลิตหลังวิกฤตทางการเงิน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ แหล่งทุน :ทุนจากเงินรายได้ต่างๆ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์,1 ม.ค. 2019 - 31 ก.ค. 2019