Journal

อิทธิพลของการรับรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการทำงานต่อความสุขในการทำงานของสมาชิกในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ISSN: 22289453)
12
1
35-55
มกราคม 2020
ชาติ
-
-
-
-