Journal

Article
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อติ้วขน
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
23
Issue
2-3
Year
พฤษภาคม - ธันวาคม 2005
Page
74-82
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,5 ม.ค. 2009 - 15 ก.พ. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401473 ชื่อวิชา Methodology in Plant Tissue Culture,7 ม.ค. 2008 - 18 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในรายวิชา 102401,21 มิ.ย. 2009 - 21 มิ.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401563 ชื่อวิชา Plant Morphogenesis,9 ก.ค. 2008 - 20 ส.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพฤกษศาสตร์อบรมให้เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช,24 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009