Journal

Article
การสร้างรูปแบบการสอนงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประเภทวิชาอตุสาหกรรมของครูฝึกในสถานประกอบการ
Journal
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา (ISSN: 19059450)
Volume
13
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
24-36
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-