Journal

Pyrrolo- and pyridoazepine alkaloids as chemical markers in Stemona species
PHYTOCHEMISTRY (ISSN: 00319422)
68
10
1417-1427
พฤษภาคม 2007
นานาชาติ
Traditional
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401561 ชื่อวิชา Phytochemistry,27 ต.ค. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สารพฤกษเคมีในพืชหายาก,4 ก.ย. 2009 - 4 ก.ย. 2009