Journal

Article
การสร้างตัวควบคุมอัตโนมัติโดยหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบส่งกําลังไฟฟ้าสองพื้นที่
Journal
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์สอีสเทอร์น (ISSN: 19059590)
Volume
11
Issue
พิเศษ
Year
สิงหาคม 2017
Page
87-97
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-