Journal

Jurnal Teknologi (ISSN: 01279696)
80
3-2
45-50
มิถุนายน 2018
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาเทคโนโลยีถังปฏิกรณ์ชีวภาพเยื่อกรองสำหรับบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบริหารจัดการน้ำในภาคชุมชน (โรงพยาบาล) และเกษตร (ปศุสัตว์) เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา แหล่งทุน :สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,15 มิ.ย. 2020 - 14 มิ.ย. 2021