Journal

Article
การจำลองระบบแถวคอยสำหรับบริการผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษา คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN: 08584435)
Volume
26
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018
Page
71-79
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-