Journal

เหตุผลที่ผู้สูงอายุไม่ใช้อินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษาสมาชิกชมรมกลุ่มผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย (ISSN: 16869443)
14
1
1-11
มกราคม - มิถุนายน 2018
ชาติ
-
-
-
-