Journal

Article
ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (ISSN: 23509864)
Volume
4
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2017
Page
67-80
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-