Journal

สภาพคล่องการซื้อขายหลักทรัพย์มีผลต่อความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นหรือไม่ หลักฐานใหม่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Review of Finance and Banking (ISSN: 20672713)
8
2
043-053
ธันวาคม 2016 - กรกฎาคม 2018
นานาชาติ
-
-
-
-