Journal

Article
การเตรียมวัสดุเชิงประกอบจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำและผงเปลือกแปะก๊วย
Journal
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
Volume
30
Issue
100
Year
เมษายน - มิถุนายน 2017
Page
65-74
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-