Journal

ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 22870121)
7
2
---
เมษายน - มิถุนายน 2018
ชาติ
-
-
-
-