Journal

การศึกษาฤทธิ์การต้านออกซิเดชันและสหสัมพันธ์ของสารต้านออกซิเดชันของสมุนไพรในสวนครัว 8 ชนิด
วารสารวิจัย มสด (ISSN: 19063334)
10
1
137-152
มกราคม - เมษายน 2017
ชาติ
-
-
-
-