Journal

Article
โมเดลสมการโครงสร้างของการจัดการโซ่อุปทานและพันธมิตรทางการค้าต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
Journal
วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร (ISSN: 08599750)
Volume
12
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
Page
35-53
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-