Journal

การจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจระดับชั้นมัธยมศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
31
3
84-93
กันยายน - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-