Journal

Article
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสิทธุ์
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
31
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
106-112
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-