Journal

สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสิทธุ์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
31
2
106-112
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-