Journal

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการลงทุนติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อทดแทนการเช่าโครงข่ายในภาคเหนือของประเทศไทย: กรณีศึกษา
Engineering Journal of Siam University (ISSN: 15134652)
17
2
57-73
กรกฎาคม - ธันวาคม 2016
ชาติ
-
-
-
-