Journal

การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
26
1
52-63
มกราคม - มิถุนายน 2005
ชาติ
-
-
-
-