Journal

Article
การสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับฟิสิกส์ของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
Journal
วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
Volume
26
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2005
Page
52-63
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-