Journal

Article
Further studies on south eastern Asian Luciolinae: 1. Sclerotia Ballantyne, a new genus of fireflies with back swimming larvae 2. Triangulara Pimpasalee,a new genus from Thailand (Coleoptera: Lampyridae)
Journal
ZOOTAXA (ISSN: 11755326)
Volume
4170
Issue
2
Year
สิงหาคม - กันยายน 2016
Page
201-249
Class
นานาชาติ
DOI
10.11646/zootaxa.4170.2.1
Related Link
-

Author

Output From Project

การประเมินความแตกต่างด้านพันธุกรรมและพฤติกรรมของประชากรหิ่งห้อย Luciola aquatilis บริเวณภาคกลางของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สวทช ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “Eco-Techno Tourism Management”,31 มี.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017