Journal

Article
ผลของการอบผลฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองด้วยลมร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณจุลินทรีย์ของฝรั่งพร้อมบริโภค
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
509-512
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-