Journal

ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วารสารสุทธิปริทัศน์ (ISSN: 08572690)
29
91
64-82
กรกฎาคม - กันยายน 2015
ชาติ
-
-
-
-