Journal

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตำบลไทยสามัคคีต่อถิ่นที่อาศัยของกระทิงในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (ISSN: 15134261)
16
1
1-9
มกราคม - เมษายน 2015
ชาติ
-
-
-
-