Journal

Article
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณตำบลไทยสามัคคีต่อถิ่นที่อาศัยของกระทิงในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
Journal
วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (ISSN: 15134261)
Volume
16
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2015
Page
1-9
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-