Journal

ภาวะผู้นำ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร องค์การแห่งการเรียนรู้ ความไว้วางใจในหัวหน้างานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ISSN: 19065949)
3
2
10-19
กรกฎาคม - ธันวาคม 2010
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership in Organization,1 มิ.ย. 2009 - 4 ต.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations,1 มิ.ย. 2009 - 4 ต.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475531 ชื่อวิชา Organizational Psychology,1 มิ.ย. 2009 - 4 ต.ค. 2017