Journal

Article
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความพึงพอใจในงาน จิตวิญญาณในการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
40
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
Page
153-164
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ภาวะผู้นำ จิตวิญญาณในการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,4 ส.ค. 2014 - 18 ธ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนา "ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership)",23 พ.ย. 2017 - 28 พ.ย. 2017