Journal

Article
ผลของการใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชร่วมต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดินลูกรัง
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
209-212
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-