Journal

Article
การวิเคราะห์ความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมาย Start Codon Targeted (SCoT)
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
33
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
19-27
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2017