Journal

การประเมินความปนเปื้อนสำหรับตัวอย่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยเทคนิคการประมวลผลด้วยภาพถ่าย
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
45
3/1
329-332
กันยายน - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-