Journal

Article
Influence of Polymer Additive on Synthesis of ZnO Nanoparticle by Precipitation Method
Journal
Applied Mechanics and Materials (ISSN: 16609336)
Volume
481
Issue
-
Year
มกราคม 2014
Page
60-65
Class
นานาชาติ
DOI
10.4248
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของสารช่วยกะจายตัวต่อสมบัติและความเสถียรของสารแขวนลอยของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในน้ำ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420372 ชื่อวิชา Introduction to Material Science,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีการตกตะกอนต่อสมบัติเชิงกลและพลวัติของยางกันสั่น แหล่งทุน :สวพ.มก.,3 มี.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420472 ชื่อวิชา Material Science II,1 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015