ผลของสารช่วยกะจายตัวต่อสมบัติและความเสถียรของสารแขวนลอยของอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโนในน้ำ

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Polymer Additive on Synthesis of ZnO Nanoparticle by Precipitation Method", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 481, ฉบับที่ -, มกราคม 2014, หน้า 60-65
Publish Year International Conference 3
2015 exMutita Namsa-nga , inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Determining and GC-MS Comparative of the Sequence of Intersecting Ballpoint and Gel Pens with Laser Printed Strokes", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exArkaraphon Aiewruttanawadee, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Quantitative and Qualitative Comparison of Blood Species using Luminol", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015, 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exNATTAPON TANGTAWEE, exTHEERAYUT MANEERUANGRIT, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Bullet Wound Analysis on Iron Sheet and Wood", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015, 21 - 22 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exมุทิตา นามสง่า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลำดับก่อนหลังของจุดตัดกันระหว่างหมึกพิมพ์เลเซอร์กับอุปกรณ์การเขียนโดยใช้เครื่อง Docucenter Expert (PIA 6000)", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย