Journal

แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิตและการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ISSN: 0857684X)
24
2
344-354
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-