Journal

Article
นัยยะของผลผลิตประมงปูม้าจากแหล่งประมงพื้นบ้านต่อการเลือกจับของเครื่องมือประมงปูม้า
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
32
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
56-65
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-