Journal

อุปลักษณ์ในทำเนียบภำษำกฎหมำย ภำษำวิชำกำร ภำษำกำรเมือง และภำษำสื่อ ของไทย
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 01252690)
36
2
-
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-