Journal

การรับรู้คุณค่าของตนเองในการจ้างงาน ความไว้วางใจภายในองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัท ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแหล่งหนึ่ง
วารสารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
38
1
150-166
มกราคม - มิถุนายน 2012
ชาติ
-
-
-
-