Journal

Article
อิทธิพลของสารสกัดจากสมุนไพรเอื้องหมายนาต่อการหมักในกระเพาะรูเมนในแบชคัลเจอร์
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
20
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2012
Page
187-194
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-