Journal

Article
การศึกษาความต้านทานสารหลายกลุ่มและลักษณะทางชีวโมเลกุลของหญ้าดอกขาวที่ต้านทานสารฟีนอกซาพรอพ
Journal
วารสารวิชาการเกษตร (ISSN: 01258389)
Volume
30
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2012
Page
53-72
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-