Journal

การประเมินความถูกต้องของการให้บริการประมวลผลข้อมูลจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสในรูปแบบออนไลน์
วิศวกรรมสาร มก. (ISSN: 08574154)
24
76
43-53
เมษายน - มิถุนายน 2011
ชาติ
-
-
-
-