Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์ บัณฑิต, มหาลิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2556
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2562

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์จาก Bacillus subtilis สายพันธุ์ OK1101 เพื่อกำจัดข้าววัชพืชในนาข้าว ผู้ร่วมวิจัย Funfamental Fund; FF มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2022 การศึกษาผลของตู้ควบคุมความชื้อต่อคุณภาพด้านจุลชีววิทยาและกลิ่นรสของกาแฟอาราบิก้าไทนที่ผ่านการหมัก ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0
  2022 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของกาแฟอะราบิก้าที่ผ่านการอบแห้งโดยใช้ตู้ควบคุมความชื้น ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 0 0