Person Image

  Education

  • PhD in Anthropology, มหาวิทยาลัยฮาวาย, สหรัฐอเมริกา, 2556

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 2 0 0 0
  2018 “เมื่อพวกเรากลายเป็นผู้ร้าย”: ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและการดิ้นรนของชาวประมงพาณิชย์ขนาดเล็กชายฝั่งสมุทรสงคราม ภายใต้บริบทการขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ฝ่ายวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาวประมงขนาดเล็กในยุค “การปฎิรูป” การประมงของประเทศไทย: กรณีศึกษาชุมชนชายฝั่ง จ.สมุทรสงคราม หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2016 ตัวตน การดิ้นรน และการต่อรองผ่านชีวิตทางศาสนาของ "ผุ้หญิงกำปง" ในหมู่บ้านมุสลิมชายแดนใต้ หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ 1 0 0 0
  2015 ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 0 0 0
  2015 “ผมจะไปช่วยพี่น้องเรา รัฐบาลขี้ฉ้อทำร้ายประชาชน”: การเมืองเชิงศีลธรรมของคนใต้ย้ายถิ่นในกรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0