Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 4 4 0 0
  2020 ความเปรียบและภาพสะท้อนสังคมอีสานในบทเพลงลูกทุ่งไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2020 กลวิธีทางภาษาและการเล่าเรื่องในวาทกรรมโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2020 ภาพตัวแทนการตอบสนองของชาวชนบทต่อวาทกรรมการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างความทันสมัยที่นำเสนอในเพลงลูกทุ่ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2020 ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 วาทกรรมโรงพยาบาลเอกชน:กรณีศึกษากลวิธีการใช้คำศัพท์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2017 ความเป็นแม่ที่สะท้อนจากถ้อยคำอุปลักษณ์ในนิตยสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 กลวิธีทางศัพท์เพื่อสื่ออุดมการณ์ความเป็นรูปลักษณ์ที่พึงประสงค์: กรณีศึกษาการโฆษณาของสถานเสริมความงาม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2014 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย 0 0 0 0
  2014 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ และภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0