โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2015 โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2011 การศึกษาความต้องการองค์ความรู้ สู่การพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0