โครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร ปี 2022

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20222021201720072006 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2022 ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อภาวะสุขสบายด้านกายและจิตใจของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 ภูมิภาพการศึกษาภาวะผู้ประกอบการในรัฐบอลติก: แนวทางสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2022 การพัฒนารูปแบบธุรกิจภาคการเกษตรด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมตามรูปแบบสกลนครโมเดล เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกร พื้นที่จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2022 การศึกษาความคาดหวังของผู้รับบริการภายหลังการควบรวมของ บริษัท ทีโอที และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2022 ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของการจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจต่อความเต็มใจในการสืบทอดกิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0